Túra részvételi szabályzat

A Fertőtekergő Általános Részvételi Szabályzata  

Szigethi Balázs e.v. (9437 Hegykő, Halastó u. 1.) mint szervező (Szervező) az általa szervezett eseményeken részt vevő személyeket (továbbiakban Résztvevő) az alábbiakról tájékoztatja:

I. Általános rendelkezések 

1. A regisztráció elküldésével és/vagy a rajtszám átvételével a Résztvevő kijelenti, hogy a Szervező által szervezett túra kiírását mindenben megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri el. 14 éven felüli, kiskorú Résztvevő kizárólag a törvényes képviselője beleegyezésével vehet részt a túrán, illetve a Szervező által szervezett eseményen vagy sorsoláson, mely hozzájárulás meglétét a kiskorú a Szervező felhívására igazolni köteles. 14 év alatti kiskorú csak akkor vehet részt a túrán, illetve a Szervező által szervezett eseményen vagy sorsoláson, ha törvényes képviselője helyette és nevében írásban kijelentette, hogy a Szervező által szervezett túra kiírását mindenben megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri el.

2. Szervező a hiányosan megadott nevezési adatokból, valamint a rajtszámok nem megfelelő módon történő viseléséből eredő problémákért nem felel.

3. Szervező az nevezéseket akkor tekinti elfogadottnak, amikor a nevezési díjat Résztvevő a megadott határidőig megfizette.

4. Résztvevő köteles a rendezvényközpontban kapott rajtszámot teljes méretében (levágás, behajtás nélkül) a kerékpárján, vagy ruházatán rögzíteni. A rajtszámnak az esemény teljes időtartama alatt láthatónak kell lennie, azt letakarni, elforgatni nem lehet.

5. A túra feladásáról Résztvevő köteles a Szervezőt vagy annak megbízottjait (zsűri, pályabírók) tájékoztatni, és a rajtszámot levenni.

6. A Résztvevő a kijelölt útvonalon köteles haladni. Amint a Résztvevő elhagyja a kijelölt útvonalat, résztvevői státuszát elveszti.

7. Szervező rendezvényein a Résztvevő köteles a hatályos közlekedési szabályokat betartani (KRESZ), különös tekintettel az alábbiakra:

- Jobbra-tartási kötelezettség

- Elsőbbségadási kötelezettség

A túrák részleges útvonal biztosítással, a közúti forgalom fenntartása mellett zajlanak. Résztvevő köteles a rendőrség és a Szervező, illetve a képviseletükben eljáró személyek utasításait betartani!

8. A regisztráció elküldésével és/vagy a rajtszám átvételével a Résztvevő kijelenti, hogy az eseményre edzéssekkel készült, a táv telesítésére alkalmas egészségügyi állapotban van, szívérrendszeri megbetegedésben nem szenved.

9. Az eseményen a Résztvevő saját felelősségére vehet részt. Az eseménnyel összefüggő bármilyen egészségügyi károsodásért, illetve balesetért, anyagi kárért, a Szervező, illetve a rendező felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb körben kizárja, kártérítésre nem kötelezhető.

10. A Szervező által szervezett túrákon Résztvevőnek ajánlott fejvédőt használni. A Résztvevő - saját és mások testi épségének védelme érdekében – indulás előtt köteles ellenőrizni, hogy kerékpárja, sportfelszerelése alkalmas-e az adott táv teljesítésére. A Szervező jogosult arra, hogy a nem megfelelő felszereléssel indulókat bármely időpontban kizárja az eseményből.

11. A regisztráció elküldésével és/vagy a rajtszám átvételével Résztvevő hozzájárul, hogy róla az eseményen hang, film-, és képanyagok készüljenek, és azokat a szervező reklámcélokból – időben és térben korlátlanul – valamennyi felhasználási módra nézve reklámcélból felhasználni jogosult, és ezért Résztvevő ellenszolgáltatást nem kér. Résztvevő hozzájárul ahhoz is, hogy a nevét Szervező az eredménylistában, és / vagy a rendezvény beszámolókban, sajtóanyagokban megjelenítse.

12. A Résztvevő köteles különösen ügyelni a természet rendjére és tisztaságára. A frissítőpontokon kívül történő szemetelés a túrából való kizárást vonja magával!

13. A Szervező az esőnap nélkül meghirdetett rendezvényeit rossz időjárási körülmények között is megtartja kivéve ha – a Szervező kizárólagos mérlegelése alapján - az időjárási körülmények a Résztvevő személyi és vagyonbiztonságát veszélyeztetnék. Ez utóbbi esetben az esemény elmarad.

14. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a túra kiírásokat az eseményt megelőzően (szükség esetén közvetlenül az indulás előtt) módosítsa. Az esetleges módosításokról a Szervező hivatalos honlapján, a www.fertotekergo.hu oldalon és a helyszínen ad tájékoztatást.

15. A jelen általános szabályok az egyes események egyedi szabályaival együttesen érvényesek, melyet az adott események kiírásai tartalmaznak.

II. Nevezési díj visszafizetése és átnevezés

1.  A Szervező a nevezési díjat az online nevezés lezárulásáig történő lemondás esetében nem fizet vissza, de fenntartja a lehetőséget a résztvevő részére, a befizetett összeg egy későbbi túrába való beszámításának, vagy egy másik személy részére történő átvezetésének.

2. A Szervező a nevezési díjat az online nevezés lezárulását követően, vagy utólagosan nem fizet vissza, illetve későbbi esemény nevezési díjába nem beszámítható. Utólagos lemondásnak minősül az esemény napján vagy az esemény napját megelőző munkaszüneti napon, napokon érkező lemondás is.

III. Sorsolási szabályzat 

1. Egyes eseményeken a regisztrált Résztvevők között a Szervező ajándékokat sorsol ki.

2. A sorsolás helyét és időpontját az adott esemény kiírása tartalmazza.

3. A nyertesnek jelen kell lennie a sorsolás helyszínén és személyesen kell átvennie a nyereményét. Amennyiben a sorsolást követő 1 percen belül a kisorsolt nem jelentkezik, úgy új sorsolás(oka)t tartanak addig, amíg nem lesz meg a nyertes a helyszínen.

4. A sorsolásban Résztvevő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul, hogy róla az eseményen hang, film-, és képanyagok készüljenek, valamint azokat a szervező reklámcélokból – időben és térben korlátlanul – valamennyi felhasználási módra nézve felhasználni jogosult, és ezért Résztvevő ellenszolgáltatást nem kér. A sorsolás Résztvevője hozzájárul ahhoz is, hogy a nevét Szervező az eredménylistában, és / vagy a rendezvény beszámolókban, sajtóanyagokban megjelenítse.

5. A sorsoláson nem lehetnek nyertesek a túra / esemény Szervező valamint Szponzorai, Támogatói, ezek munkatársai és azok Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói.

IV. A Részvételi Szabályzat Érvényessége

A jelen szabályzat visszavonásig érvényes. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Résztvevők előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Szervező a jelen Szabályzat megsértésének megállapítása esetén ezen okból a Résztvevőt az eseményből (túrából, sorsolásból) kizárhatja.